Sede electrónica de la CNMV / Accesibilidad

Declaración de accesibilidade

A Comisión Nacional do Mercado de Valores comprometeuse a facer accesibles os seus sitios web, de conformidade co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público (en adiante, Real decreto 1112/2018).

A presente declaración de accesibilidade aplícase a o sitio web:

Situación de cumprimiento

Este sitio web é parcialmente conforme con Real decreto 1112/2018 debido ás excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contenido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

 • Falta de conformidade co Real Decreto 1112/2018:
  • Nesta declaración de accesibilidade non se recollen as barreiras de páxinas externas aínda que formen parte do proceso de navegación.
  • O sitio web contén imaxes sen contido alternativo.
  • A estrutura de encabezamentos das páxinas contén algúns saltos na xerarquía.
  • Hai contido que só se identifica mediante a súa forma ou localización.
  • Algúns campos dos formularios non conteñen propiedades que permitan cubrilos automaticamente cos datos que o usuario teña gardados nos seus dispositivos.
  • O contraste entre elementos textuais e non textuais co fondo tamén pode ser insuficiente para algúns usuarios con discapacidade visual.
  • O redimensionamiento do texto pode provocar que algúns contidos queden superpostos.
  • Algúns elementos non son accesibles a través do teclado.
  • As etiquetas e os textos dos encabezamentos poden ser repetitivos ou incomprensibles para todos os tipos de usuarios. Tamén podería ser distinto o texto da etiqueta de control do formulario.
  • Algunhas páxinas conteñen procesos que requiren un tempo concreto para realizalos e non se informa deste feito ou non hai xeito de amplialo.
  • Nalgunhas páxinas non existe un mecanismo para evitar os bloques de contido que se repiten.
  • O título dalgunhas páxinas non inclúe o nome do sitio e a sección na que se atopa o usuario.
  • Hai páxinas nas que os títulos non describen a súa temática ou propósito.
  • O texto dalgunhas ligazóns non achega información contextual suficiente.
  • Algunhas páxinas non conteñen elementos que permitan localizar contidos por múltiples vías (buscadores, mapa web, etc.).
  • Os textos dos encabezamentos e etiquetas poden non ser comprensibles por todos os usuarios.
  • A etiqueta e o nome dos controis de formulario poden non coincidir.
  • Algunhas partes da web que están en idiomas diferentes ao xeral non se marcaron co cambio de lingua correspondente.
  • O cambio de idioma dos textos dalgunhas páxinas non se marcou no código fonte para que os lectores de pantalla e os tradutores automáticos poidan detectalo.
  • Nalgúns momentos, o usuario pode ser redirixido a páxinas externas á web. Isto pode provocar unha navegación e identificación incoherentes.
  • Non se ofrecen suxestións para corrixir os erros que o usuario puidese cometer nos formularios.
  • Nalgúns formularios non se identifican os erros que o usuario puidese cometer e tampouco se ofrecen suxestións para corrixilos.
  • O validador automático do Consorcio W3C indica que existen erros no código HTML e nas follas de estilo CSS.
  • Algúns elementos interactivos non son accesibles para os lectores de pantalla.
  • Non se cumpren todos os criterios das normas WCAG 2.1.
 • Carga desproporcionada
  • Non aplica.
 • Contido que non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable
  • Poderían existir ficheiros ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpren na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade.

Preparación da presente declaración de accesibilidae

A presente declaración foi preparada o 30 de setembro de 2022.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación con recursos externos levada a cabo polo propio organismo.

Última revisión da declaración: 12 de setembro de 2023.

Observacións e datos de contacto

As comunicacións, solicitudes, queixas e reclamacións refírense á accesibilidade da sede electrónica da CNMV.
Se o que desexa é formular unha reclamación ou unha consulta a unha entidade financeira supervisada pola CNMV, acceda á sección de "Inversores e Educación Financeira" no portal web da CNMV ou a través do trámite da Sede Electrónica "reclamacións, queixas e consultas de inversores".

Comunicacións

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do Real decreto 1112/2018) como, por exemplo:

 • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web.
 • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web.

As devanditas comunicacións poden realizarse a través de dúas vías:

 • A través do seguinte formulario electrónico.
 • Mediante contacto telefónico coa Unidade Responsable de Accesibilidade no teléfono 915851504.

Solicitudes de información accesible e queixas

Tamén pode solicitar que se lle proporcionen nun formato accesible os contidos publicados na sede electrónica da CNMV que estean excluídos da obriga de ser accesibles e formular queixas relativas ao cumprimento dos requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.b do Real Decreto 1112/2018) da seguinte maneira:

 • Envío electrónico, a través de Registro Electrónico da la CNMV (Sede Electrónica) donde deberá acceder a la sección "zona abierta" e identificarse mediante los sistemas de autenticación admitidos. Posteriormente seleccionará el trámite Solicitudes de información accesible, quejas y reclamaciónes sobre accesibilidad.
 • Presencialmente no rexistro da CNMV ou por correo postal cun escrito dirixido ao seguinte enderezo:

  Unidad Responsable de Accesibilidad
  Departamento de Estratexia, Innovación e Finanzas Sostibles
  C/ Edison, 4, 28006 Madrid | C/ Bolivia 56, (4ª Planta) 08018 Barcelona.

Facilítase o seguinte Formulario de solicitudes e queixas que pode utilizar para formular a súa solicitude ou queixa.

Na Solicitude de información accesible, débense concretar, con toda claridade, os feitos, razóns e a petición que permitan constatar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.

As comunicacións, solicitudes e queixas sobre accesibilidade deste sitio web serán recibidas e tratadas pola Unidade Responsable de Accesibilidade que pertence ao Departamento de Estratexia, Innovación e Finanzas Sostibles. O prazo para responder á persoa interesada é de vinte días hábiles. Despois de que transcorrese o prazo máximo para resolver, se non se notificou ningunha resposta, entenderase que a solicitude de información accesible non foi aceptada ou que a queixa non se considerou.

Procedemento de aplicación

Se se realizou unha solicitude de información accesible ou unha queixa que se desestimou, se non está de acordo coa decisión tomada ou se a resposta non cumpre os requisitos contemplados no artigo 12.5, a persoa interesada poderá iniciar unha reclamación. Igualmente poderá iniciar unha reclamación no caso de que transcorrese o prazo de vinte días hábiles sen obter resposta.

A reclamación pode ser presentada do seguinte modo:

 • Envío electrónico, a través do Rexistro Electrónico da CNMV (Sede Electrónica) onde deberá acceder á sección "zona aberta" e identificarse mediante os sistemas de autenticación admitidos. Posteriormente seleccionará o trámite Solicitudes de información accesible, queixas e reclamacións sobre accesibilidade.
 • Presencialmente no rexistro da CNMV ou por correo postal cun escrito dirixido ao seguinte enderezo:

  Unidad Responsable de Accesibilidad
  Departamento de Estratexia, Innovación e Finanzas Sostibles
  C/ Edison, 4, 28006 Madrid | C/ Bolivia 56, (4ª Planta) 08018 Barcelona.

Facilítase o seguinte Formulario de reclamacións que pode utilizar para formular a súa reclamación.

As reclamacións sobre accesibilidade dixital deste sitio web serán resoltas polo Director Xeral de Política Estratéxica e Asuntos Internacionais. O prazo para responder á persoa interesada é de dous meses. Despois de que transcorrese o prazo máximo para resolver, se non se notificou ningunha resposta, entenderase que a reclamación foi desestimada.

Documentación obrigatoria

A presentación de solicitudes, queixas e reclamacións sobre a accesibilidade de sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles da CNMV inicia un procedemento administrativo. Por este motivo, na solicitude, queixa ou reclamación ten que quedar constancia da identidade da persoa interesada.

Cando a persoa interesada sexa unha persoa física e a solicitude, queixa ou reclamación sobre accesibilidade dixital se presente mediante correo postal ou presencialmente no rexistro da CNMV:

 • Se se presenta en nome propio, débese anexar unha copia por ambas as dúas caras do DNI, NIE, pasaporte ou outro documento de identificación válido da persoa interesada.
 • Se se presenta a través dun representante, débese anexar unha copia por ambas as dúas caras do DNI, NIE, pasaporte ou outro documento de identificación válido da persoa interesada e do representante, ademais dunha copia do poder ou doutro documento que acredite a representación.

Nas solicitudes, queixas ou reclamacións sobre accesibilidade dixital que se presenten mediante correo postal ou presencialmente no rexistro da CNMV nas que a persoa interesada sexa unha persoa xurídica, débese anexar unha copia por ambas as dúas caras do DNI, NIE, pasaporte ou outro documento válido que identifique o asinante da solicitude e a copia do seu poder de representación ou nomeamento para actuar en nome da persoa xurídica.