Sede electrónica de la CNMV / Accesibilidad

Declaració d’accessibilitat

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) s'ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d'ara endavant, Reial decret 1112/2018).

Aquesta declaració d'accessibilitat correspon al lloc web següent:

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 a causa de les excepcions i de la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible a causa dels motius següents:

 • Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018:
  • En aquesta declaració d'accessibilitat no es recullen les barreres de pàgines externes tot i que formin part del procés de navegació.
  • El lloc web conté imatges sense contingut alternatiu.
  • L'estructura dels encapçalaments de les pàgines conté alguns salts en la seva jerarquia. Hi ha contingut que s'identifica només per la seva forma o ubicació.
  • Hi ha contingut que s'identifica només per la seva forma o ubicació.
  • Alguns camps dels formularis no contenen propietats que permetin emplenar-los automàticament amb les dades que l'usuari tingui desades als seus dispositius.
  • El contrast entre elements textuals i no textuals amb el fons pot ser també insuficient per a alguns usuaris amb discapacitat visual.
  • El redimensionament del text pot fer que alguns continguts quedin superposats.
  • Alguns elements no són accessibles a través del teclat.
  • Les etiquetes i els textos dels encapçalaments poden ser repetitius o incomprensibles per a tots els tipus d'usuaris i diferents del text de l'etiqueta del control de formulari.
  • Algunes pàgines contenen processos que requereixen un temps concret per dur-los a terme i no se n'informa o no es pot ampliar.
  • En algunes pàgines no hi ha cap mecanisme per evitar els bloquejos de contingut que es repeteixen.
  • El títol d'algunes pàgines no inclou el nom del lloc i la secció en què es troba l'usuari.
  • Hi ha pàgines en què els títols no en descriuen la temàtica o el propòsit.
  • El text d'alguns enllaços no aporta prou informació contextual.
  • Algunes pàgines no contenen elements que permetin localitzar continguts per múltiples vies (cercadors, mapa web, etc.).
  • Els textos dels encapçalaments i les etiquetes poden no ser comprensibles per a tots els usuaris.
  • L'etiqueta i el nom dels controls de formulari poden no coincidir.
  • Algunes parts del web que estan en idiomes diferents del general no s'han marcat amb el canvi d’idioma corresponent.
  • El canvi d'idioma dels textos d'algunes pàgines no s'ha marcat al codi font per tal que els lectors de pantalla i els traductors automàtics el puguin detectar.
  • En alguns moments, es pot redirigir l'usuari a pàgines externes al web, la qual cosa pot provocar una navegació i una identificació incoherents.
  • No s'ofereixen suggeriments per corregir els errors que l'usuari hagi pogut cometre als formularis.
  • En alguns formularis no s'identifiquen els errors que l'usuari pot cometre i tampoc no se li ofereixen suggeriments per corregir-los.
  • El validador automàtic del Consorci W3C indica que hi ha errors al codi HTML i als fulls d'estil CSS.
  • Alguns elements interactius no són accessibles per als lectors de pantalla.
  • No es compleixen tots els criteris de les normes WCAG2.1.
 • Càrrega desproporcionada
  • No s'aplica.
 • Contingut que no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable
  • Hi podria haver fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració es va preparar el 30 de setembre de 2022.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació am recursos externs feta pel mateix organisme.

Última revisió de la declaració: 12 de setembre de 2023.

Observacions i dades de contacte

Les comunicacions, les sol·licituds, les queixes i les reclamacions es refereixen a l'accessibilitat de la seu electrònica de la CNMV.
Si el que voleu és formular una reclamació o consulta davant d'una entitat financera supervisada per la CNMV, accediu a la secció “Inversors i educació financera” al portal web de la CNMV o a través del tràmit de la Seu electrònica “Reclamacions, queixes i consultes dels inversors”.

Comunicacions

Podeu fer comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del Reial decret 1112/2018) com ara:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relatiu a l'accessibilitat del lloc web.

Aquestes comunicacions es poden fer a través de dues vies:

Sollicituds d'informació accessible i queixes

També podeu sol·licitar que se us proporcionin en un format accessible els continguts publicats a la seu electrònica de la CNMV que estiguin exclosos de l'obligació de ser accessibles i formular queixes relatives al compliment dels requisits d'accessibilitat (article 10.2.b del Reial decret 1112/2018) de la manera següent:

 • Enviament electrònic, a través del Registro Electrónico de la CNMV (Sede Electrónica) on haureu d'accedir a la secció “zona oberta” identificant-vos mitjançant els sistemes d'autenticació admesos. Posteriorment, haureu de seleccionar el tràmit Sol·licituds d'informació accessible, queixes i reclamacions sobre accessibilitat.
 • Presencialment al registre de la CNMV o per correu postal dirigint un escrit a:

  Unitat Responsable d'Accessibilitat
  Departament d'Estratègia, Innovació i Finances Sostenibles
  C/ Edison, 4, 28006 Madrid | C/ Bolivia 56, (4ª Planta) 08018 Barcelona.

Es facilita aquest Formulari de sol·licituds i queixes, que podeu utilitzar per formular una sol·licitud o queixa.

A la Sol·licitud d'informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, els motius i la petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

Les comunicacions, les sol·licituds i les queixes sobre accessibilitat d'aquest lloc web seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat del Departament d'Estratègia, Innovació i Finances Sostenibles. El termini per respondre a la persona interessada és de vint dies hàbils. Un cop transcorregut el termini màxim de resolució sense que s'hagi notificat la resposta, s'entendrà que la sol·licitud d'informació accessible no s'ha acceptat o que la queixa no s'ha considerat.

Procediment d’aplicació

Si, un cop feta una sol·licitud d'informació accessible o queixa, s'ha desestimat, no s'està d'acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix els requisits que preveu l'article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. De la mateixa manera, es podrà iniciar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta. La reclamació es pot presentar de la manera següent:

La reclamación puede ser presentada del siguiente modo:

 • Enviament electrònic, a través del Registro Electrónico de la CNMV (Sede Electrónica) on haureu d'accedir a la secció “zona oberta” identificant-vos mitjançant els sistemes d'autenticació admesos. Posteriorment, haureu de seleccionar el tràmit Sol·licituds d'informació accessible, queixes i reclamacions sobre accessibilitat.
 • Presencialment al registre de la CNMV o per correu postal dirigint un escrit a:

  Unitat Responsable d'Accessibilitat
  Departament d'Estratègia, Innovació i Finances Sostenibles
  C/ Edison, 4, 28006 Madrid | C/ Bolivia 56, (4ª Planta) 08018 Barcelona.

Es facilita aquest Formulari de reclamacions, que podeu utilitzar per formular una reclamacio.

Les reclamacions sobre accessibilitat digital d'aquest lloc web les resoldrà la Direcció General de Política Estratègica i Afers Internacionals. El termini per respondre a la persona interessada és de dos mesos. Un cop transcorregut el termini màxim de resolució sense que s'hagi notificat la resposta, s'entendrà que la reclamació s'ha desestimat.

Documentació obligatòria

La presentació de sol·licituds, queixes i reclamacions sobre l'accessibilitat de llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils de la CNMV inicia un procediment administratiu. Per aquest motiu, a la sol·licitud, queixa o reclamació hi ha de quedar constància de la identitat de la persona interessada.

Quan la persona interessada sigui una persona física i la sol·licitud, queixa o reclamació sobre accessibilitat digital es presenti per correu postal o presencialment al registre de la CNMV:

 • Si es presenta en nom propi, cal adjuntar una còpia de totes dues cares del DNI, NIE, passaport o un altre document d'identificació vàlid de la persona interessada.
 • Si es presenta a través d'un representant, cal adjuntar una còpia de totes dues cares del DNI, NIE, passaport o un altre document d'identificació vàlid de la persona interessada i del representant, així com una còpia del poder o un altre document que n'acrediti la representació.

En les sol·licituds, queixes o reclamacions sobre accessibilitat digital que es presentin per correu postal o presencialment al registre de la CNMV en què la persona interessada sigui una persona jurídica, cal adjuntar una còpia de totes dues cares del DNI, NIE, passaport o un altre document vàlid que identifiqui la persona signant de la sol·licitud i una còpia del seu poder de representació o nomenament per actuar en nom de la persona jurídica.