Sede electrónica de la CNMV / Accesibilidad

Declaració d’accessibilitat

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) s'ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d'ara endavant, Reial decret 1112/2018).

Aquesta declaració d'accessibilitat correspon al lloc web següent:

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 degut a les excepcions i a la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

 • Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018:
  • En aquesta declaració d'accessibilitat no es recullen les barreres de pàgines externes tot i que formin part del procés de navegació.
  • El lloc web conté imatges sense contingut alternatiu.
  • L'estructura dels encapçalaments de les pàgines conté alguns salts en la seva jerarquia. Hi ha contingut que s'identifica només per la seva forma o ubicació.
  • Hi ha contingut que s'identifica només per la seva forma o ubicació.
  • Alguns camps dels formularis no contenen propietats que permetin emplenar-los automàticament amb les dades que l'usuari tingui desades als seus dispositius.
  • El contrast entre elements textuals i no textuals amb el fons pot ser també insuficient per a alguns usuaris amb discapacitat visual.
  • El redimensionament del text pot fer que alguns continguts quedin superposats.
  • Alguns elements no són accessibles a través del teclat.
  • Les etiquetes i els textos dels encapçalaments poden ser repetitius o incomprensibles per a tots els tipus d'usuaris i diferents del text de l'etiqueta del control de formulari.
  • Algunes pàgines contenen processos que requereixen un temps concret per dur-los a terme i no se n'informa o no es pot ampliar.
  • En algunes pàgines no hi ha cap mecanisme per evitar els bloquejos de contingut que es repeteixen.
  • El títol d'algunes pàgines no inclou el nom del lloc i la secció en què es troba l'usuari.
  • Hi ha pàgines en què els títols no en descriuen la temàtica o el propòsit.
  • El text d'alguns enllaços no aporta prou informació contextual.
  • Algunes pàgines no contenen elements que permetin localitzar continguts per múltiples vies (cercadors, mapa web, etc.).
  • Els textos dels encapçalaments i les etiquetes poden no ser comprensibles per a tots els usuaris.
  • L'etiqueta i el nom dels controls de formulari poden no coincidir.
  • Algunes parts del web que estan en idiomes diferents del general no s'han marcat amb el canvi d’idioma corresponent.
  • El canvi d'idioma dels textos d'algunes pàgines no s'ha marcat al codi font per tal que els lectors de pantalla i els traductors automàtics el puguin detectar.
  • En alguns moments, es pot redirigir l'usuari a pàgines externes al web, la qual cosa pot provocar una navegació i una identificació incoherents.
  • No s'ofereixen suggeriments per corregir els errors que l'usuari hagi pogut cometre als formularis.
  • En alguns formularis no s'identifiquen els errors que l'usuari pot cometre i tampoc no se li ofereixen suggeriments per corregir-los.
  • El validador automàtic del Consorci W3C indica que hi ha errors al codi HTML i als fulls d'estil CSS.
  • Alguns elements interactius no són accessibles per als lectors de pantalla.
  • No es compleixen tots els criteris de les normes WCAG2.1.
 • Càrrega desproporcionada
  • No s'aplica.
 • Contingut que no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable
  • Hi podria haver fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració es va preparar el 30 de setembre de 2022.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació am recursos externs feta pel mateix organisme.

Darrera revisió de la declaració: 30 de setembre de 2022.

Observacions i dades de contacte

Podeu fer comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del Reial decret 1112/2018) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relatiu a l'accessibilitat del lloc web.

Aquestes comunicacions es poden tramitar per dues vies:

Sollicituds d'informació accessible i queixes

També podeu demanar que se us proporcionin en un format accessible els continguts publicats en aquests llocs web que estiguin exclosos de l'obligació de ser accessibles i formular queixes relatives als requisits d'accessibilitat (article 10.2.b del Reial decret 1112/2018) a través de l’enllaç següent:

Formulari de sol·licituds i queixes

Les comunicacions, les sol·licituds i les queixes sobre accessibilitat d'aquests llocs web es rebran i tractaran pel Departament d'Estratègia, Innovació i Finances Sostenibles.

Procediment d’aplicació

Podeu iniciar una reclamació contra la resposta a una sol·licitud d'informació accessible o a una queixa relacionada amb l'accessibilitat d'aquests llocs web (article 13 del RD 1112/2018) quan:

 • la vostra sollicitud o queixa hagi estat desestimada.
 • no estigueu d'acord amb la decisió adoptada.
 • la resposta no compleixi els requisits que preveu l'article 12.5 del Reial decret 1112/2018.
 • hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta de la CNMV.

La persona interessada podrà iniciar la reclamació per conèixer i oposar-se als motius de la desestimació, instar l'adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d'acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals considera que la resposta no compleix els requisits exigits. El procediment de reclamacióes pot iniciar a través de l´enlaç següent:

El procediment de reclamació es pot iniciar a través de l’enllaç següent:

Formulari de reclamacions

Les reclamacions sobre accessibilitat digital d'aquests llocs web seran resoltes per la Direcció General de Política Estratègica i Afers Internacionals.